Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Każdemu pracownikowi, który uległ wypadkowi w pracy i doznał stałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Jest ono wypłacane przez ZUS.

Czym jest wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Może ono doprowadzić do:
  • stałego uszczerbku na zdrowiu czyli naruszenia sprawności organizmu w sposób nierokujący poprawy
  • lub długotrwałego uszczerbku czyli naruszenia sprawności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy w sposób, który może ulec poprawie.

Ważne jest określenie czy do wypadku doszło w związku z wykonywaną pracą. Według ustawy ten związek ma miejsce, gdy do wypadku doszło:
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Z powodu wypadku przy pracy przysługują nam następujące świadczenia: zasiłek chorobowy i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz jednorazowe odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania.

O wysokości odszkodowania lub odmowie jego wypłaty decyduje ZUS. Natomiast oceny stopnia uszczerbku dokonuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska. Wysokość jednorazowego odszkodowania ustalana jest kwotowo za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z możliwością zwiększenia kwoty odszkodowania.

Jakie dokumenty są wymagane?

Komplet dokumentów, jakie należy złożyć do ZUS za pośrednictwem pracodawcy to:
  • zwolnienie lekarskie,
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  • zaświadczenie płatnika składek Z-3,
  • wniosek o jednorazowe odszkodowanie.
  • wyrok sądu.


Odszkodowanie od pracodawcy.

Poza odszkodowaniem z ZUS możemy ubiegać się również o odszkodowanie od pracodawcy , ale tylko w szczególnych okolicznościach. Wypłata świadczenia od pracodawcy należy się tylko wtedy, gdy to on ponosi winę za wypadek. Wtedy pracownik musi udowodnić, że wina leży po stronie pracodawcy. O tego typu odszkodowanie możemy ubiegać się po otrzymaniu świadczenia z ZUS oraz gdy wypłacona kwota nie pokryła całkowicie kosztów leczenia. Jest to zatem dodatek do kwoty wypłaconej przez ZUS.

Przeczytaj również Jak działa prywatne ubezpieczenie zdrowotne?